MS 2566
MS 2566

MS 2566

Liên Hệ
Hồng hột gà, lan vũ nữ, thủy tiên, sen đá và một số hoa lá khác thực hiện trên giỏ mây.